REGULAMIN

    1. Na terenie Parku przebywać mogą tylko osoby po zakupie biletu lub okazaniu dokumentu upoważniającego do bezpłatnego zwiedzania.

    2. Personel odmówi sprzedania biletu i wpuszczenia na teren Parku Fizyki osób:

– niepełnoletnich bez opiekuna (pkt. 5 i 6 regulaminu),

pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków,

ze zwierzętami (pkt. 7 regulaminu),

– z przedmiotami uznanymi za niebezpieczne (pkt. 8 regulaminu).

    3. Zakup biletu wstępu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i podporządkowaniem się jego postanowieniom przez osobę zwiedzającą.

    4. Osoby korzystające z Parku Fizyki są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania poleceń personelu.

    5. Dzieci do 12 roku życia mogą przebywać na terenie Parku Fizyki tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów, ponoszących za nie pełną odpowiedzialność.

    6. Zorganizowane grupy złożone z osób, które nie ukończyły 18 roku życia powinny znajdować się pod opieką nie mniej niż 1 dorosłego opiekuna na każde 10 osób.

    7. Ze względu na obecność dzieci, na teren Parku Fizyki zabrania się wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów–przewodników.

    8. Na teren Parku Fizyki zabrania się wnoszenia wszelkich niebezpiecznych przedmiotów, materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych oraz wszelkich innych mogących spowodować utratę zdrowia, życia lub zniszczenia w Parku.

    9. Korzystanie z toalet na terenie Parku Fizyki jest bezpłatne dla osób posiadających bilet lub dokument upoważniający do bezpłatnego zwiedzania.

    10. Na terenie Parku Fizyki należy poruszać się tylko po specjalnie przygotowanych alejkach i strefach tematycznych.

    11. Wszystkie odpadki, w tym organiczne, można pozostawiać jedynie w śmietnikach rozstawionych wzdłuż alejek.

    12. Na terenie Parku Fizyki nie wolno:

– korzystać z urządzeń w sposób niezgodny z przeznaczeniem – opisanym na tablicach informacyjnych przy urządzeniach,

– korzystać z wyposażenia parku (ławki, śmietniki, WC i.in.) w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem,

– korzystać z urządzeń i stref, które zostały zamknięte dla zwiedzających (zamknięte urządzenia lub strefy są ogrodzone i wyraźnie oznaczone),

    13. Wszelkie zauważone awarie, uszkodzenia czy wadliwe funkcjonowanie urządzeń lub elementów Parku Fizyki (np. ogrodzenie, nawierzchnie, wyposażenie) należy jak najszybciej zgłosić animatorom. Zabrania się dokonywania samodzielnych napraw.

14. Osoby korzystające z Parku Fizyki ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną za wszystkie szkody jakie nastąpiły na terenie Parku w wyniku ich działania. Wysokość roszczenia wobec sprawcy uszkodzenia określa Urząd Miejski na podstawie kosztu przywrócenia uszkodzonego elementu do pełnej sprawności.

    15. Za uszkodzenia dokonane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność materialną ponoszą ich opiekunowie.

  16. Na terenie Parku Fizyki zabrania się: 

– zakłócania porządku, hałaśliwego zachowania się,

– używania własnych odbiorników radiowych, magnetofonów itp.,

– używania zdalnie sterowanych, grających oraz latających zabawek i urządzeń,

– pozostawiania trwałych i zmywalnych śladów (rys, napisów, malunków, naklejek, gum do żucia itd.) na elementach Parku Fizyki (budynkach, wiatach, urządzeniach, wyposażeniu, nawierzchniach utwardzonych, zieleni i in.),

– wspinania na ogrodzenie otaczające Park Fizyki oraz drzewa,

– niszczenia zieleni oraz elementów dekoracji Parku Fizyki,

– poruszania się rowerami, hulajnogami, rolkami, wrotkami, deskorolkami itp.,

– palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych wewnątrz budynków, wiat oraz w strefach tematycznych z urządzeniami,

– spożywania alkoholu oraz zażywania innych niedozwolonych środków,

  17. Osobom niestosującym się do powyższego regulaminu personel Parku Fizyki może wydać nakaz opuszczenia terenu Parku Fizyki bez prawa zwrotu kosztów biletu. Osoby te mogą podlegać sankcjom karnym wynikającym z przepisów kodeksu cywilnego.

    18. Osoby korzystające z Parku Fizyki ponoszą pełną odpowiedzialność za rzeczy wniesione na teren Parku. Park Fizyki nie odpowiada za rzeczy skradzione lub pozostawione bez opieki.

REGULAMIN OPŁAT
REGULAMIN OPŁAT W CENTRUM MATEMATYCZNO – INFORMATYCZNO – PRZYRODNICZE – ʱ ODRA ʱ

 1. Na podstawie podpisanego porozumienia przez okres 5 lat od chwili oddania inwestycji , zorganizowane grupy uczniów ze szkół znajdujących się na obszarze Gminy Nowa Sól – Miasto, Gminy Nowa Sól oraz placówek szkolnych obszaru gmin Kożuchów, Otyń, Siedlisko, Kolsko, korzystają z bezpłatnego wstępu do Parku Fizyki.
 2. Koszt biletu dla osoby dorosłej wynosi 5,00 złotych brutto i nie obejmuje kosztów warsztatów tematycznych.
 3. Koszt biletu ulgowego wynosi 3,00 złote brutto i nie obejmuje kosztów warsztatów tematycznych.
 4. W trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 12,00 do 15,00 koszt biletu:

– normalny – 10,00 złotych

– ulgowy 5,00 złotych

W tym czasie w Centrum Matematyczno – Informatyczno – Przyrodniczym Odra n , odbywają się animacje ( plener plastyczny, młody eksperymentator, muzykoterapia, itp.).

 1. Do biletu ulgowego uprawnione są wszystkie osoby , które ukończyły 3 rok życia uczące się do 26 roku życia , osoby niepełnosprawne i posiadacze Kart Dużej Rodziny, Seniorzy powyżej 60-roku życia na stałe mieszkający na terenie Gmina Nowa Sól – Miasto
 2. Dzieci do 3 roku życia korzystają z Parku Fizyki bezpłatnie,
 3. Opłata za warsztaty tematyczne prowadzone przez ekspertów:
  1. programowanie „Lego” dla początkujących
  2. programowanie „Lego” dla zaawansowanych
  3. przygoda z robotami

wynosi 60,00 złotych brutto. Maksymalne grupy to 20 osób. Warsztaty z programowania „Lego” dla zaawansowanych trwają 2 x 45 minut i ich koszt wynosi 120,00 złotych brutto.

 1. Odpłatność w wysokości 60,00 złotych brutto za warsztaty tematyczne obejmuje świadczenie kompleksowe tj. wstęp do parku jak i uczestnictwo w warsztatach – dotyczy to placówek szkól podstawowych z obszaru gmin: Nowa Sól – Miasto, Nowa Sól, Kożuchów, Otyń, Siedlisko, Kolsko.
 2. Zgłoszenie do udziału w warsztatach należy dokonać na trzy dni przed. Zgłoszenia telefoniczne pod numerem telefonu 68 356 09 64.
 3. W przypadku zamknięcia Parku Fizyki (silny wiatr, burza itp.) w przypadku wcześniej wykupionego biletu, należy go zachować – ponowne wejście na ten sam bilet w innym terminie, nie przekraczającym 2 dni od zdarzenia.
 4. Jednorazowo na terenie Parku Fizyki może przebywać 200 osób włączając w to wycieczki grupowe